NEUROLOGIJA

Neurologija je medicinska disciplina koja se bavi organskim bolestima centralnog (CNS) i perifernog (PNS) nervnog sistema kao i nervno-mišićne spojnice i mišića.

Nekada je neurologija bila sastavni deo interne medicine, ali se zbog proboja u nauci i sa novim saznanjima zbog kompleksnosti lečenja i dijagnostike odvojila kao zasebna klinička disciplina. Sa internom medicinom je usko povezana najpre svojim konzervativnim pristupom u lečenju, ali i to da mnoge hronične somatske bolesti značajno utiču na pojavu, tok, lečenje i ishod samih neuroloških bolesti, te je za dobro funkcionisanje nervnog sistema potrebna i zdrava somatska osnova.

Neurološke bolesti u globalu mogu biti uzrokovane mikroorganizmima, vaskularnim poremećajima, neoplazmama, traumama, intoksikacijama, imunološkim poremećajima, metaboličkim poremećajima, urođenim-genetskim poremećajima.

Broj oboljenja nepoznate etiologije se sve više smanjuje, a proboj u terapiji je poslednjih deset godina neverovatan, pa sada neizlečive bolesti poput SMA ili MS-a postaju dobro kontrolisane i potencijalno lečive, a stalno se otkrivaju novi lekovi i akcenat se stavlja na personalizovanoj genetskoj terapiji u budućnosti.


Složenost i jedinstvenost mozga i nervnog sistema, kako u morfološkom tako i u funkcionalnom smislu čini patologiju i kliničke slike raznih oboljenja sasvim specifičnim. Zato neurologija ima specijalne kliničke pojmove kao što su paraliza, anestezija, ataksija, arefleksija, spastičnost, rigor, afazija, apraksija, agnozija itd.

Pojedinačno, izolovano oštećenje u nervnom sistemu bez obzira na veličinu, može da uzrokuje neurološke znakove i simptome, kao što su moždani udari, tumori, traume, apscesi, krvarenja itd. i čine fokalna oštećenja. Postoje i oboljenja koja se karakterišu multifokalnim oštećenjima - brojna izolovana oštećenja u više regija nervnog sistema-kao kod multiple skleroze. Najzad postoje i generalizovana oštećenja - difuzna oštećenja svih struktura mozga kao kod intoksikacija, encefalopatija, metaboličkih oštećenja, difuzne arterioskleroze i bolesti malih krvnih sudova mozga.

Svako oštećenje može se manifestovati kao subjektivni doživlja-glavobolja, trnjenje, promena osećaja ili kao objektivno uočeni negativni znaci - slabost, paraliza, afazija, slepa mrlja, gubitak svesti, koma ili pozitivni znaci - ukočenost, nevoljni pokreti, tremor, grčevi, epileptički napadi.

Savetuje se i svim pušačima i dijabetičarima starosti
više od 50 god kao preventivni skrining.

Sve neurološke bolesti mogu biti akutne - imaju nagli početak i monofazni razvoj simptoma i znakova unutar 4 nedelje, a prognoza i ishod zavise od same dijagnoze bolesti; a mogu biti i hronične - počinju naglo ili postepeno, traju dugo, nekada doživotno, a po toku mogu biti stalno progresivne (demencija, parkinsonova bolest, mišićne distrofije...) ili recidivantne sa periodima egzacerbacije i remisije (mijastenija gravis, multipla skleroza, epilepsija).


Na putu do rešavanja problema pacijenta najvažnija karika je dobro uzeta anamneza - valjano obavljen razgovor sa pacijentom i dobijanje tačnih odgovora na pitanja od značaja a koje u datom trenutku neurolog specijalista upućuje pacijentu. Važan podatak čine i navike pacijenta, posao koji obavlja, porodična anamneza, hronične bolesti od kojih se leči, terapija koju koristi, kao i eventualni podatak o prethodnim neurološkim problemima i lečenjima.

Potom se pristupa pregledu koji je sistematizovan, bezbolan, po pacijenta ne predstavlja ni opasnost ni neprijatnost, nije potrebna nikakva posebna priprema. Neurolog tokom pregleda može koristiti neurološki čekić, baterijsku lampicu, eventualno zvučnu viljušku.


Nakon 20-40 min pregleda i razgovora stiče se dovoljno podataka da se postavi dijagnoza i ordinira terapija. Često je neophodna i dodatna dijagnostika, najpre CDS-dopler krvnih sudova vrata; EMNG-elektrmioneurografija; CT-skener ili MR-magnetna rezonanca glave ili kičme, a u nekim slučajevima i EEG-elektroencefalografija.

U Poliklinici“ Sveti Gral“ pacijentima je na raspolaganju odličan dopler aparat pomoću kojeg se može steći uved u cirkulaciju i stanje na krvnim sudovima vrata. Radi se o ultrazvučnom pregledu krvnih sudova vrata. Pregled je potpuno bezbolan i bezbedan, traje 15-30 min, a cilj je isključiti postojanje visokostepene stenoze arterija. Svaka stenoza veća od 70% je potencijalno operabilna i potrebno je da se sagleda od strane vaskularnog hirurga, a operacijom se sprečava nastanak teškog moždanog udara. Indikacije za CDS-dopler su vrtoglavice, zujanja u ušima, omaglice, nesvestice, mutnoća u glavi, prolazna trnjenja ili slabosti leve ili desne strane tela ili dela tela.

Poliklinika “Sveti gral” Smederevo
Železnička 24, Smederevo

026.46.27.475
066.120.123

poliklinika@svetigral.rs
www.svetigral.rs

Copyright Sveti gral 1997-2024.