ONKOLOGIJA

Onkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima rizika, prevencijom, dijagnostikom i opštoj prirodi pojava, rasta i lečenja tumora. Ime potiče od grčke reči „oncos“- tumor.

Skrining populacije

Zbog kompleksnosti materije, u ovo područje su uključena istraživanja iz oblasti bioloških i medicinskih nauka, kao što su: biohemija, genetika, fiziologija, imunologija, endokrinologija, nuklearna medicina, hirurgija, patologija, radijacijska fizika…

Onkologija ima sve veći značaj iz godine u godinu uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti. Jedan od zadataka onkologije je i skrining populacije (posebno rak dojke, debelog creva i grlića materice). Specijalisti konstantno vrše istraživanja kako bi se  pronašla što efikasnija terapija, dok se postojeći tretmani poboljšavaju u cilju efikasnijeg lečenja.

onkologija smederevo sveti gral
Dijagnostika i lečenje

Klinička onkologija uključuje prevenciju, ranu detekciju, dijagnostiku i lečenje malignih tumora. U postavljanje dijagnoze maligne bolesti, kao i utvrdjivanje njene uznapredovalosti uključene su brojne medicinske discipline. Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni zahvati, zračenje, hemioterapija, hormonalna terapija i imunoterapija jedni od osnovnih vidova lečenja tumora, u tretman onkoloških pacijenata, pored medikalne onkologije, uključene su pre svega hirurške discipline, radioterapija, hematologija, imunologija, interna medicina.

Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i lečenjem malignih oboljenja.

Medicinsko, hiruško i radiloško područje onkologije

Polje onkologije ima tri glavna područja: medicinsko, hirurško i radiološko. 

* Medikalni onkolog tretira rak koristeći hemoterapiju ili druge lekove, kao što je ciljana terapija. 

* Hirurški onkolog uklanja tumor i obližnje tkivo tokom operacije i vrši određene vrste biopsija.

* Radijacioni onkolog tretira rak pomoću radioterapije.

Druge vrste onkologa uključuju sledeće:

* Ginekološki onkolog tretira ginekološke malignitete, kao što je rak materice i rak grlića materice.

* Pedijatrijski onkolog tretira rak kod dece. Neke vrste raka najčešće se javljaju kod dece i tinejdžera, kao što su određeni tumori mozga, leukemija, osteosarkom i Evingov sarkom ali ponekad se javljaju kod odraslih.

* Hematološki onkolog dijagnostikuje i leči maligna oboljenja krvi, kao što su leukemija, limfom i mijelom.

poliklinika sveti gral onkologija smederevo

U poliklinici Sveti Gral možete obaviti  sledeće usluge iz oblasti onkologije:

-Dijagnostika malignih oboljenja

-Klinički pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom

-Patohistološka i citološka dijagnostika

-Laboratorijska dijagnostika

-Simptomatska i suportivna terapija

-Lečenje hiperkalcijemije i stabilizacija metastatskih promena u kostima

Uloga onkologa

Onkolog nadgleda pacijenta od uspostavljanja dijagnoze karcinoma i tokom perioda specifičnog lečenja. Uloga onkologa uključuje sledeće aktivnosti:

Objašnjava dijagnozu i stadijum karcinoma pacijentu

Diskutuje o svim relevantnim opcijama tretmana

Pruža visoko kvalitetnu brigu

Pomaže pacijentu da upravlja bolom i drugim simptomima ili neželjenim efektima

Kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje pacijenata.

dr Branislav Tasić

dr branislav todorovic

dr Branislav Todorović

Poliklinika “Sveti gral” Smederevo
Železnička 24, Smederevo

026.46.27.475
066.120.123

poliklinika@svetigral.rs
www.svetigral.rs

Copyright Sveti gral 1997-2024.