Onkologija

Onkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima rizika, prevencijom, dijagnostikom i opštoj prirodi pojava, rasta i lečenja tumora. Ime potiče od grčke reči „oncos“- tumor.
Skrining populacije
Zbog kompleksnosti materije, u ovo područje su uključena istraživanja iz oblasti bioloških i medicinskih nauka, kao što su: biohemija, genetika, fiziologija, imunologija, endokrinologija, nuklearna medicina, hirurgija, patologija, radijacijska fizika…
Onkologija ima sve veći značaj iz godine u godinu uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti. Jedan od zadataka onkologije je i skrining populacije (posebno rak dojke, debelog creva i grlića materice). Specijalisti konstantno vrše istraživanja kako bi se  pronašla što efikasnija terapija, dok se postojeći tretmani poboljšavaju u cilju efikasnijeg lečenja.
Dijagnostika I lečenje
Klinička onkologija uključuje prevenciju, ranu detekciju, dijagnostiku i lečenje malignih tumora. U postavljanje dijagnoze maligne bolesti, kao i utvrdjivanje njene uznapredovalosti uključene su brojne medicinske discipline. Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni zahvati, zračenje, hemioterapija, hormonalna terapija i imunoterapija jedni od osnovnih vidova lečenja tumora, u tretman onkoloških pacijenata, pored medikalne onkologije, uključene su pre svega hirurške discipline, radioterapija, hematologija, imunologija, interna medicina.
Specijalista onkologije u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti bavi se dijagnostikom i lečenjem malignih oboljenja.
Medicinsko, hiruško i radiloško područje onkologije
Polje onkologije ima tri glavna područja: medicinsko, hirurško i radiološko.
Medikalni onkolog tretira rak koristeći hemoterapiju ili druge lekove, kao što je ciljana terapija.
Hirurški onkolog uklanja tumor i obližnje tkivo tokom operacije i vrši određene vrste biopsija.
Radijacioni onkolog tretira rak pomoću radioterapije.
Druge vrste onkologa uključuju sledeće:
Ginekološki onkolog tretira ginekološke malignitete, kao što je rak materice i rak grlića materice.
Pedijatrijski onkolog tretira rak kod dece. Neke vrste raka najčešće se javljaju kod dece i tinejdžera, kao što su određeni tumori mozga, leukemija, osteosarkom i Evingov sarkom ali ponekad se javljaju kod odraslih.
Hematološki onkolog dijagnostikuje i leči maligna oboljenja krvi, kao što su leukemija, limfom i mijelom.
Uloga onkologa
Onkolog nadgleda pacijenta od uspostavljanja dijagnoze karcinoma i tokom perioda specifičnog lečenja. Uloga onkologa uključuje sledeće aktivnosti:
Objašnjava dijagnozu i stadijum karcinoma pacijentu
Diskutuje o svim relevantnim opcijama tretmana
Pruža visoko kvalitetnu brigu
Pomaže pacijentu da upravlja bolom i drugim simptomima ili neželjenim efektima
Kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje pacijenata.
U poliklinici Sveti Gral možete obaviti  sledeće usluge iz oblasti onkologije:

-Dijagnostika malignih oboljenja
-Klinički pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom
-Patohistološka i citološka dijagnostika
-Laboratorijska dijagnostika
-Simptomatska i suportivna terapija
-Lečenje hiperkalcijemije i stabilizacija metastatskih promena u kostima

Preporuke o samopregledu i preventivnim pregledima dojki

Sve sto treba da znate o pregledu!

Pregled je potpuno bezbolan. 
N

Lista lekova koje koristite

Sve lekove koje koristiti ili ste koristili u prošlosti u dužem vremenkom periodu?
N

Porodinčna anamneza

Da li je neko od Vaših rođaka bolova ili boluje od nekih ganetski prenesivih bolesti? 
N

Istorija Vaših oboljenja

Da li bolujete od nekih hroničnih bolesti? Da li ste imali ranije operacije ili ozbiljnije povrede?
“Mesto gde se osećate da nemate problem. Veoma kvalitetna i dobra usluga i posvećenost lekara pacijentu”

Stefan Janković

Pacijent

Briga o zdravlju je naša misija.

radno vreme poliklinike je svakog radnog dana od 13h do 21h.